Centres Cívics Vic

Condicions d’inscripció a les activitats dels CCVIC

Identificació del Titular

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web centrescivics.vic.cat és l’Ajuntament de Vic i les seves dades d’identificació són les següents:

 • Responsable: Ajuntament de Vic
 • NIF: P0829900J
 • Domicili social: C/ Ciutat, núm. 1
 • Codi Postal: 08500
 • Localitat: Vic
 • Província: Barcelona

Objecte

Els Centres Cívics de l’Ajuntament de Vic (CCVIC en endavant) posa a disposició dels ciutadans activitats socioculturals mitjançant la pàgina web centrescivics.vic.cat.

L’Usuari accepta els termes i condicions d’inscripció a les activitats, disposades en aquest document, de manera que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el contingut.

Les Condicions d’Inscripció a les activitats regulen la relació d’inscripció a distància entre l’Ajuntament de Vic i l’Usuari, d’acord amb les estipulacions legals vigents en matèria de contractació a distància, establertes a la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, així com a la normativa en matèria de Protecció de Dades i dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La llengua vehicular del web i de les reserves i inscripcions a les activitats és el català.

En el cas dels menors interessats en realitzar activitats dirigides al públic adult, els tutors legals del menor declaren que aquest no pateix cap dificultat que li impedeixi la normal realització de l’activitat, que accepten la convivència que durant l’activitat tindrà amb el públic adult i que CCVIC es desvincula del menor tan bon punt finalitza la sessió.

Normes de les activitats CCVIC

 • Les activitats ofertes des de CCVIC són d’iniciació​. No hi ha segons nivells, però se n’ofereixen algunes d’especialitzades que poden requerir coneixements previs de la matèria.
 • Les inscripcions poden ser presencials o a través d’Internet​. En cap cas es poden fer per telèfon.
 • Les inscripcions presencials només es fan als centres cívics.
 • L’alta de la inscripció és per ordre estricte d’accés​ a la xarxa o als centres cívics.
 • Es poden portar a terme inscripcions en nom d’altres persones​, sempre que s’emplenin correctament totes les dades que es demanen al formulari.
 • Per inscriure’s a qualsevol activitat és necessari omplir uns camps, entre els quals el correu electrònic funcionarà com a camp mare del perfil.
 • S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa (en els casos que sigui de pagament).
 • L’import de l’activitat no es guarda​ per al següent trimestre.
 • Si la persona inscrita a una activitat periòdica no es presenta a cap de les dues primeres sessions sense avís previ, perd el seu lloc​ encara que hagi pagat. Ocuparà la seva plaça algú de la llista d’espera.
 • En el cas dels tallers, si una sessió no es porta a terme per tractar-se de dia festiu o per absència justificada del tallerista, es recuperarà.
 • L’Ajuntament de Vic es reserva el dret​ de canviar el dia, l’hora, el tallerista o l’emplaçament de l’activitat en funció de les activitats programades al centres cívics.
 • L’Ajuntament de Vic es reserva el dret​ de fixar un mínim d’alumnes per a cada curs i suspendre grups programats si no s’assoleix aquest nombre.
 • Només s’accepten les inscripcions portades a terme durant els períodes anunciats.

Aquesta normativa és vigent des del mateix moment de la inscripció dels cursos o tallers de l’Ajuntament de Vic i l’han de complir totes les persones inscrites​.

Anul·lacions

Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja abonat de l’activitat.

No es faran devolucions un cop iniciada l’activitat.

Protecció de Dades

Responsable del Tractament:

NIF P0829900J
Adreça postal Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
Adreça electrònica www.vic.cat
Correu electrònic dpdajuntament@vic.cat
Telèfon 93 886 21 00

Delegat de Protecció de dades:

Delegat de Protecció de Dades
Correu postal Carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic
Correu electrònic dpdajuntament@vic.cat
Telèfon 93 886 21 00
Horari d’atenció De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les activitats amb l’Usuari, així com poder enviar comunicacions dels programes CCVIC, sempre que ho consenteixi.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment que atorga l’Usuari mitjançant la casella d’acceptació habilitada a tal efecte.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari en relació a les finalitats per les quals han estat captades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Interessat: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat.

L’Ajuntament de Vic us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.

Així mateix, en cas d’incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Imatge

Els informem que en el transcurs de les activitats es poden realitzar fotografies o vídeos on pot sortir la seva imatge o la del seus fills o menors tutelats.

És per aquest motiu que, en compliment del que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679, així com a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament de Vic li demanarà el consentiment exprés a l’inici de l’activitat.

Preu i disponibilitat de places

S’informa l’Usuari que tots els preus són públics i aprovats a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vic. Tanmateix, els preus estaran indicats en euros i inclouen els impostos que li són d’aplicació. En el cas que una activitat fos gratuïta s’especificarà com a tal en l’activitat.

El preu o gratuïtat de cada activitat quedarà especificat en realitzar la reserva i a la fitxa informativa de cada activitat.

Les places de les activitats són limitades, la seva disponibilitat s’indicarà a l’hora d’efectuar la reserva.

Una vegada realitzada la inscripció, l’Usuari rebrà un correu de confirmació.

En cas de les activitats dirigides a menors, els pares o tutors legals rebran una autorització que caldrà signar.

Forma de pagament

S’admeten les següents formes de pagament:

 • Mitjançant carta de pagament (amb codi de barres) a qualsevol caixer de CaixaBank.

El termini de pagament amb carta de pagament és de 48 hores​. Si no es paga en aquest termini la inscripció queda anul·lada.

 • A través de targeta bancària

L’Ajuntament de Vic utilitza passarel·la de pagament amb REDSYS: TPV virtual, eina de prevenció del frau i amb autentificació 3D Secure intel·ligent que permet realitzar pagaments de forma segura.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al dors de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Les dades sobre la seva targeta són introduïdes directament a la pàgina del banc i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’Ajuntament de Vic.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions d’Inscripció es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació estatal.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Ajuntament de Vic i l’Usuari hauran de ser dirimides als Jutjats i Tribunals espanyols.